Weboldalunk használatával jóváhagyod hogy személyre szabott hirdetések megjelenítése érdekében a www.erotikashow.hu webáruház cookie-t alkalmazzon.​ Rendben
Termékek Menü
ELKÖLTÖZTÜNK! Új áruházunk címe : 1097, Budapest, Ecseri út 14-16.
   

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Webshop Logisztika Kft.

www.sexshopcenter.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018. március 06.

 1. 1.Bevezetés

A Webshop Logisztika Kft. (1133 Budapest, Kárpát u. 37., a továbbiakban Webshop Logisztika, szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A Webshop Logisztika Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://www.sexshopcenter.hu/adatvedelmi_nyilatkozat címen.

A Webshop Logisztika Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Webshop Logisztika Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Webshop Logisztika Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Webshop Logisztika Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;

 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

 • 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 1. 2. Definíciók

  • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

  • személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

  • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

  • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

  • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - az adatok feldolgozását végzi.

 2. 3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Webshop Logisztika Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a Webshop Logisztika Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

3.1 A sexshopcenter.hu honlaplátogatóinak adatai

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe és a meglátogatott oldal címe, a látogató nagykorúságára vonatkozó adat.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

A Webshop Logisztika Kft. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja a Webshop Logisztika Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki.

Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

www.sexshopcenter.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő awww.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A Google Analytics használata során az IP cím anonimizálással illetve a UserID használata nélkül van megvalósítva, hogy személyes adatok ne kerüljenek mentésre a munkamenetek során.

A honlap megtekintésekor a felhasználó számítógépe a shopmania.hu szervévről tölti le a shopmania.hu logóját tartalmazó gif képet, így a szerver a fent leírtak szerint adatokat képes gyűjteni a felhasználó számítógépéről.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:

Név: WebShop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.

3.2 A www.sexshopcenter.hu honlap cookie kezelése

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása (SPcatfish) a vásárlások során a vásárlók megkülönböztetése, az adatvesztés megakadályozása, a vásárlói kosár kezelése (virtuemart) és a felhasználók életkorának ellenőrzése (elmultam18_2), valamint a felhasználók jelszavának megjegyzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:azonosítószám, dátum, időpont és az életkorra vonatkozó kérdésre adott válasz (elmultam18_2).

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (SPcatfish, virtuemart),

 • az elmultam18_2 tekintetében 2 nap.

A szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Adatfeldolgozó:

Név: WebShop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.

3.3 Webshop regisztráció

A sexshopcenter.hu webáruházban a vásárlás regisztrációhoz kötött. A webáruházba felhasználói regisztráció nélkül a felhasználó Facebook hozzáférésének, illetve Google fiókjának bejelentkezési adataival is beléphet.

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, kedvezmények nyújtása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról, ajánlatokról, tanulmány letöltése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, szállítási cím, telefonszám, mobiltelefonszám, faxszám, e-mail cím, becenév, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító), a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás és az utolsó belépés dátuma, időpontja.

Az adatkezelés időtartama:

 • az érintett utolsó vásárlásától számított 5 év,

 • vásárlás hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap,

 • a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 24 hónap,

 • a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Adattovábbítás:

 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé.

 • Simple Pay-en keresztüli fizetési módozat választása esetén felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, a fizetés összege, dátum, időpont az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) felé.

 • A vásárló e-mailcíme, az általa megvásárolt termék megnevezése független vásárlói visszajelzések alapján üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert működtető Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) felé a vásárlók független értékelésre történő felkérése céljából.

Adattovábbítási nyilatkozat:

 • Simple Pay-en keresztüli fizetési módozat választása esetén elfogadom, hogy a felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • a felhasználói profiloldalra bejelentkezve,

 • postai úton a 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.,

 • e-mail útján azinfo@sexshopcenter.hu címen, valamint

 • a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozások segítségével.

Adatfeldolgozók:

Név: WebShop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

Név: REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Név: K.T.O. Bt.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 37.

Név: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12.

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Név: FOXPOST Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60933/2012.

3.4 Vásárlás vendégként

Az adatkezelés célja: a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, név, e-mail cím, telefonszám, lakcím, szállítási cím, az egyes vásárlások adatai (dátum, időpont, vásárolt termék, a vásárlás értéke), a fizetések adatai (dátum, időpont, összeg, tranzakció azonosító).

Az adatkezelés időtartama: valamennyi adat tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően 8 év.

Adattovábbítás:

 • PayPalon keresztüli fizetési módozat választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a PayPal pénzügyi közvetítő rendszer (PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. 5th Floor 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg) felé.

 • Simple Pay-en keresztüli fizetési módozat választása esetén felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím, a fizetés összege, dátum, időpont az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár utca 30-32.) felé.

 • A vásárló e-mailcíme, az általa megvásárolt termék megnevezése független vásárlói visszajelzések alapján üzemeltetett minőségbiztosítási rendszert működtető Online Comparison Shopping Kft. (1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.) felé a vásárlók független értékelésre történő felkérése céljából.

Az adattovábbítás jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Adatfeldolgozók:

Név: WebShop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Táblás u. 39.

Név: REISSWOLF Budapest Adat- és Dokumentumkezelő Kft.

Székhely: 1097 Budapest, Illatos út 6.

Név: K.T.O. Bt.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 37.

Név: Express One Hungary Kft.

Székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely:2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Név: FOXPOST Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60933/2012

3.5 Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, név, e-mail cím, regisztrált felhasználó esetén a felhasználói azonosító, a regisztrált felhasználónak van-e visszamondott megrendelése és HTML e-mailt fogad-e, dátum, időpont, direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó utolsó adatfrissítésétől számított 2 év.

A sexshopcenter.hu hírlevele a Webshop Logisztika Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk felhasználóink figyelmét, hogy e hivatkozás szolgáltatója az ő szerveréről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó számítógépével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni.

Az adatok külső szolgáltató szervere általi kezeléséről az alábbi adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A felhasználók jobb kiszolgálása céljából külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere követi, hogy ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A rendszer – a felhasználók jobb kiszolgálása céljából – figyeli, ki, hányszor, mikor nyitotta meg a számára küldött e-maileket, azokban mely linkekre, hányszor kattintott.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • postai úton a 1097 Budapest, Ecseri út 14-16.,

 • e-mail útján az info@sexshopcenter.hu címen, valamint

 • a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett hivatkozások segítségével.

Adatfeldolgozók:

Név: WebShop Marketing Kft.

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.

Név: Rocket Science Group (mailchimp hírlevélküldő rendszer)

Székhely:512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok

Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-60934/2012.

3.6 Oldal ajánlása

Az adatkezelés célja: magánjellegű tájékoztatás, a sexshopcenter.hu webáruházról szóló tájékoztatás elküldése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, feladó felhasználói azonosítója, a címzett neve, e-mail címe.

Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatok az e-mail kiküldése után azonnal törlésre kerülnek.

3.7 Termék ajánlása

Az adatkezelés célja: magánjellegű tájékoztatás, a sexshopcenter.hu webáruház egy termékéről szóló tájékoztatás elküldése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, a feladó és a címzett neve, e-mail címe, valamint az üzenetben esetlegesen megadott egyéb személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama: a megadott személyes adatok az e-mail kiküldése után azonnal törlésre kerülnek.

3.8 Vásárlói vélemény

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy az általuk véleményként megosztott tartalomért a felhasználó felel. Különösen igaz ez a személyes adatokat (pl. név, elérhetőség) is tartalmazó dokumentumok nyilvánosságra hozatalára, vagy azokkal kapcsolatos más adatkezelési műveletekre, mely adatkezelésekhez az érintett előzetes hozzájárulása szükséges.
A hozzájárulás beszerzése a felhasználónk feladata.

Fontosnak tartjuk tájékoztatni felhasználóinkat, hogy az általuk megadott személyes adatok olyan értékes adatok, amelyekkel egyesek visszaélhetnek.

Az adatkezelés célja: a felhasználók értékeléseinek nyilvánosságra hozatala, dokumentálása, a felhasználók egymástól való megkülönböztetése.

Az adatkezelés jogalapja:az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, név, a számszerű értékelés, valamint a szöveges értékelés során megadott egyéb személyes adatok.

Nyilvánosságra hozatal: név, dátum, a termék számszerű minősítése és a szöveges értékelés tartalma.

3.9 A webshop logisztika Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, problémája van, a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

A Webshop Logisztika Kft. a beérkezett e-maileket a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az adatközléstől számított legfeljebb 3 hónap elteltével törli.

Adatfeldolgozó:

Név: Rocket Science Group (mandrillapp email küldő rendszer)

Székhely:512 Means Street Northwest 404, Atlanta, GA 30318, Egyesült Államok

3.10 Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Webshop Logisztika Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. 4. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A Webshop Logisztika Kft. számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén, adatfeldolgozóinál, a WebShop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129 III. em. 301-308.), valamint MediaCenter Hungary Kft. (6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6.) 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22. alatti szervertermében találhatók meg.

A Webshop Logisztika Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Webshop Logisztika Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Webshop Logisztika Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A Webshop Logisztika Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Webshop Logisztika Kft. az adatkezelés során megőrzi

a)a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A Webshop Logisztika Kft. és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 1. 5. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Webshop Logisztika Kft.

Székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 37.

Cégjegyzékszám: 01-09-953952

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság

Adószám: 23121076-2-41

Telefonszám: 06.20.808.9009

E-mail: info@sexshopcenter.hu

Adatkezelési azonosító: 03327-0001

Adatvédelmi kérések, törlések: adatvedelem@webshoplog.hu

 1. 6. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Tájékoztatáshoz való jog:

Az érintett kérelmére a Webshop Logisztika Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá adattovábbítás esetén annak jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Webshop Logisztika Kft. költségtérítést állapít meg.

Helyesbítés joga:

A Webshop Logisztika Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

Zárolás és megjelölés:

A Webshop Logisztika Kft. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A Webshop Logisztika Kft. megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Törléshez való jog:

A Webshop Logisztika Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Eljárási szabályok:

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

A Webshop Logisztika Kft. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozás joga:

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

A Webshop Logisztika Kft. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

A Webshop Logisztika Kft. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Kártérítés és sérelemdíj:

A Webshop Logisztika Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az érintett személyiségi jogának megsértése esetén az érintett sérelemdíjat (újPtk. 2:52. §) követelhet.
Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.
Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Panasz az adatvédelmi auditornál:

Amennyiben a Webshop Logisztika Kft. adatkezelésével kapcsolatban problémája van, forduljon adatvédelmi auditorunkhoz: www.ppos.hu/audit

Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06.1.391.1400

Fax: 06.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

Copyright: PPOS Dr. Kulcsár Zoltán. Minden jog fenntartva. Adatvédelem - http://www.ppos.hu

 

 

szexshop